Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1

 1. Sprzedawca – T4R Marcin Chwiłkowski z siedzibą w Gutowie Małym, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044, REGON 639822196, tel.: +48 691 105 225, e-mail: marcin.chwilkowski@t4r.pl.
 2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym time4run.com.pl umożliwiające nabywanie Towarów przez Klienta od Sprzedawcy.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z formularzem zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 5. Rejestracja Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane na stronie internetowej.
 6. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 7. Towar – dobra materialne opisane i oznaczone ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

ARTYKUŁ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, którego właścicielem jest T4R Marcin Chwiłkowski.

 1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nazwana “ofertą” nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera dodatkowych kosztów żądanych przez Kupującego, a niewymaganych przez odrębne przepisy prawa: certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, transportu, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta wiąże go przez 7 dni roboczych.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego
Artykuł 3

Sklep internetowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Warunkiem koniecznym do nabywania towarów w sklepie internetowym jest podanie niezbędnych danych koniecznych do realizacji zamówienia. Poprzez niezbędne dane rozumie się dane osobowe Kupującego, dane określające adres wysyłki oraz dane kontaktowe.

Procedura składania zamówień
Artykuł 4

Procedura składania zamówienia polega na wyborze pozycji towarowych z katalogu produktów, określeniu ilości dla wybranych towarów oraz dodaniu ich do “koszyka” zakupowego sklepu internetowego. Po uzupełnieniu koszyka zakupowego o zamawiane towary przechodzimy do realizacji zamówienia. W tym celu należy przejść dalej za pomocą przycisku “realizuj zamówienie”. Dalej kupujący zostanie przekierowany do formularza w którym uzupełniane są dane kontaktowe, adresowe kupującego oraz rodzaj dokumentu sprzedaży a także potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Uzupełnione dane należy potwierdzić przyciskiem “Zatwierdź”, który spowoduje przejście do ostatniego etapu gdzie w przygotowanym formularzu wybieramy formę płatności i sposób dostawy. Ostatni krok to zatwierdzenie wprowadzonych danych przez użycie przycisku “Zatwierdź Zamówienie”. W tym momencie zamówienie zostanie formalnie złożone co jest potwierdzone komunikatem z numerem zamówienia, wprowadzonymi danymi oraz zamówionym towarem. Jednocześnie potwierdzenie wysyłane jest na wskazany w zamówieniu e-mail. Kupujący ma możliwość dodania dodatkowych wymagań dotyczących realizacji zamówienia w uwagach dla sprzedającego.

Realizacja zamówienia
Artykuł 5

 1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca lub osoba fizyczna albo prawna posiadająca uprawnienia do działania w imieniu sprzedawcy.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru w sklepie internetowym. W przypadku zamówienia złożonego przez kupującego, termin ten nie może być dłuższy nić 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę

Artykuł 6

 1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi lub osobiście kupującemu.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 3. Sposób przekazania towaru przez przewoźnika do klienta ustalany jest indywidualnie pomiędzy wymienionymi stronami.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą klientów będących konsumentami.
 5. Klient będący Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenia zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej, stwierdzające datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia oraz cenę,
 6. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego/mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Strony związane są treścią tych zastrzeżeń, o ile żadna ze Stron nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag.
 8. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy:
  z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej (za siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności które uniemożliwią lub nadmiernie utrudnią dostarczenie i sprzedaż towarów które są niezależne od zachowań Stron, w szczególności zjawiska atmosferyczne, strajki etc.);
  2. zachowanie Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), czynią dostarczenie i sprzedaż towarów niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym;
 9. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy:
  łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę ewentualnie przyznanego kredytu kupieckiego;
  2. Kupujący opóźniał się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.

Zakres odpowiedzialności
Artykuł 7

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych czy też utraty renomy rynkowej etc.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekroczyć ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech bądź za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie w przypadku udzielenia Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo, że jest on przydatny do tych celów.
 4. Poza opisanymi powyżej przypadkami odpowiedzialności z tytułu wad towaru, Kupującemu nie przysługują roszczenia względem Sprzedawcy o odszkodowanie/zadośćuczynienie za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez ten towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem ? za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub produktem, Kupujący powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić Sprzedawcę. Pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanym z  w/w roszczeniami.

Odstąpienie od umowy
Artykuł 8

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje
Artykuł 8

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji konieczny jest dowód zakupu oraz wszystkie elementy sprzętu.
 5. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie lub inne, które zapewni bezpieczeństwo jego transportu i nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń.
 6. Gwarancja nie obowiązuje w sytuacjach:
  1. Dokonania przez klienta ingerencji w oryginalny produkt (m.in. modyfikacji, samodzielnych przeróbek, napraw ? samodzielnych lub zleconych innym, nieautoryzowanym podmiotom, wymiany części towaru).
  2. Eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Eksploatacji i konserwacji towaru w sposób niezgodny ze wskazówkami T4R Marcin Chwiłkowski lub producenta sprzętu.
  4. Zerwania plomb.
  5. Uszkodzeń mechanicznych towaru.
  6. Zniszczenia, usunięcia lub zasłonienia numerów seryjnych umożliwiających zidentyfikowanie sprzętu.
  7. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W sytuacji gdy wada wymaga skonsultowania jej z producentem sprzętu termin realizacji reklamacji ulega przedłużeniu do 28 dni.
  8. Wadliwy towar po uzgodnieniu ze Sprzedającym należy wysłać na adres podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
  9. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością zakupionego towaru, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Postanowienia końcowe
Artykuł 9

Dane Klienta uzyskane w trakcie realizacji Zamówień są zbierane i przetwarzane wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia, w tym dostarczenia zamówionego Towaru oraz rozpatrywania reklamacji  jest Sprzedawca.
 2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 3. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
 4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
 5. Dane są zabezpieczane przed ich ujawnieniem i wykorzystanie przez osoby trzecie w sposób opisany w Polityce prywatności,
 6. dane osobowe Klienta udostępniane są firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia, w tym firmie kurierskiej.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta  zawiera dokument Polityki Prywatności.

Artykuł 10

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.
 2. Wszelkie spory, wynikające z działalności Sprzedawcy, a do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 3. Niezależnie od treści niniejszego regulaminu, umowa pomiędzy stronami może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, jeżeli zmiany te pociągają za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym. Powyższe okoliczności stanowią podstawę do zmiany warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze nie wykonanej umowy.
Top